fbpx

Zakon o vinima

ZAKON O VINU – Download

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim  zakonom  uređuje  se:  proizvodnja,  prerada,  kvalitet  i  promet

grožđa namenjenog za proizvodnju vina; proizvodnja, prerada i kvalitet šire,

vina  i  drugih  proizvoda  od  grožđa,  šire,  kljuka  i  vina  koji  se  koriste  u

proizvodnji vina; označavanje vina sa  geografskim poreklom; promet  grožđa,

vina  i  drugih  proizvoda  od  grožđa,  šire,  kljuka  i  vina  koji  se  koriste  u

proizvodnji vina, kao i druga pitanja od značaja za grožđe, širu, vino i druge

proizvode od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.

Norme kvaliteta, uslovi u pogledu pakovanja i deklarisanja

Član 2.

Grožđe, šira,  vino i  drugi  proizvodi  od  grožđa, šire,  kljuka i  vina

koji  se  koriste  u  proizvodnji  vina  moraju  da  ispunjavaju  propisane  norme

kvaliteta i uslove u pogledu pakovanja i deklarisanja, utvrđene ovim zakonom

i propisima kojima se uređuje njihov kvalitet.

Zabrane

Član 3.

Zabranjena je proizvodnja vina od grožđa direktno rodnih hibrida i od grožđa iz matičnih zasada.

Zabranjeno  je da se u proizvodnim pogonima i skladišnim prostorima

drži, odnosno upotrebljava šećer, rakija, etanol i druga sredstva i materije,

kojima  se  može  povećati  količina  i  menjati  propisani  prirodni  sastojci šire i vina.

Izuzetak od primene

Član 4.

Odredbe  ovog  zakona  ne  odnose  se  na  proizvodnju  i  preradu  grožđa,

šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u

proizvodnji  vina  koje  fizičko  lice  proizvodi,  odnosno  prerađuje  za

sopstvene potrebe.

Odredbe  ovog  zakona  ne  odnose  se  i  na  pravna  lica  koja  se  bave

poslovima  ispitivanja  u  oblasti  vinogradarstva  i  vinarstva,  odnosno  koja

mikrovinifikacijom  proizvode  vino,  u  količinama  koje  služe  za  ogledne

svrhe i takvo vino ne stavljaju u promet.

Značenje pojmova

Član 5.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje:- 2 –

1) ampelotehničke  mere  jesu  mere  koje  se  sprovode  radi  uspešnog

gajenja vinove loze i proizvodnje grožđa;

2) Vinarski  registar  jeste  baza  podataka  o  proizvođačima  vina,

vinarijama, kao i o drugim podacima, u skladu sa ovim zakonom;

3) Vinogradarski  registar  jeste  baza  podataka  o  proizvođačima

grožđa  i  vinogradarskim  parcelama,  kao  i  o

drugim  podacima,  u  skladu  sa ovim zakonom;

4) vino  jeste  poljoprivredno-prehrambeni  proizvod,  dobijen

potpunom  ili  delimičnom  alkoholnom fermentacijom  svežeg  grožđa,  kljuka

ili šire od grožđa vinskih sorti vinove loze;

5) grožđe  za  proizvodnju  vina (u  daljem  tekstu:  grožđe)  jeste  plod

vinove  loze  za  proizvodnju  vina  u  tehnološkoj  zrelosti,  slabo  osušeno,

odnosno  prirodno  smrznuto  koje  se  prerađuje  dozvoljenim  enološkim

postupcima i koje spontano alkoholno fermentiše;

6) direktno  rodni  hibrid  jeste  sorta–hibrid Noah, Othello, Isabelle,

Jacquez, Clinton, Herbemont  i  druga  sorta–hibrid  dobijena  direktnim

ukrštanjem sorte koja pripada vrsti Vitis vinifera L. sa drugom vrstom roda Vitis L;

7)  dozvoljena  enološka  sredstva (u  daljem  tekstu:  enološka

sredstva)  jesu sva  sredstva propisana ovim zakonom  koja  se  upotrebljavaju  u

proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda;

8) dozvoljene  sorte  jesu sorte vinove loze čije  je  grožđe namenjeno

proizvodnji stonog vina, a gajenje dozvoljeno na teritoriji Republike Srbije,

u skladu sa ovim zakonom;

9) dozvoljeni  enološki  postupci (u daljem tekstu: enološki

postupci)  jesu  svi  postupci  u  proizvodnji  šire,  vina  i  drugih  proizvoda

propisani ovim zakonom;

10) drugi proizvodi od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u

proizvodnji vina (u daljem tekstu: drugi proizvodi) jesu materije poreklom od

grožđa, šire, kljuka i vina koji se upotrebljavaju u proizvodnji vina;

11) evidenciona  markica  za  vino  sa  geografskim  poreklom  jeste

nalepnica  sa  brojem  kojim  se  evidentira  svako  pojedinačno  originalno

pakovanje za vino sa geografskim poreklom;

12) kontrolna  organizacija  jeste  organizacija  koja  obavlja  poslove

kontrole  proizvodnje  grožđa  namenjenog  za  proizvodnju  vina  sa  geografskim

poreklom,  kontrole  proizvodnje  vina  sa  geografskim  poreklom  i  ostale

poslove vezane za kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom;

13) koncentrovana  šira  jeste  nekaramelizovana  šira  dobijena

delimičnom  dehidracijom (uparavanjem)  šire  određenim  postupkom,  čija

gustina nije manja od 1,24 g/cm3 na 20 stepeni C;

14) matični zasad  jeste zasad vinove loze čija  je namena proizvodnja

reproduktivnog materijala radi proizvodnje sadnica vinove loze;

15) laboratorija  jeste  pravno  lice  koje  vrši  poslove  analize  i

kontrole kvaliteta grožđa, šire, vina i drugih proizvoda;

16) ovlašćena  organizacija  koja  se  bavi  poslovima  vezanim  za

Vinogradarski  registar (u  daljem  tekstu:  stručna  organizacija  za

Vinogradarski registar) jeste pravno lice koje obavlja poslove utvrđivanja i- 3 –

obrade  podataka  o  vinogradarskim  parcelama  i  ostale  poslove  vezane  za

Vinogradarski registar;

17) originalno punjenje  jeste takvo punjenje koje se bilo kojom radnjom

ne može vratiti u prvobitno stanje;

18) preporučene sorte jesu sorte vinove loze čije je grožđe namenjeno

proizvodnji vina sa  geografskim poreklom, a  gajenje dozvoljeno u Republici

Srbiji  i  preporučeno  za  odgovarajuće  vinogradarsko  geografsko  proizvodno područje;

19) proizvođač  grožđa  jeste  pravno  i  fizičko  lice,  odnosno

preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u Vinogradarski registar;

20) proizvođač  šire,  vina  i  drugih  proizvoda  jeste  pravno  lice,

odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom šire, vina i drugih proizvoda

i koji je upisan u Vinarski registar;

21) rektifikovana  koncentrovana  šira  jeste  koncentrovana  šira

dobijena  postupcima  koncentracije  iz  koje  su  uklonjeni  svi  sastojci  osim šećera;

22) šira jeste tečan proizvod dobijen posle muljanja grožđa i ceđenja

kljuka sa stvarnim sadržajem alkohola najviše do 1 % (V/V).

Vrste vinogradarskih geografskih proizvodnih područja

Član 6.

Vinorodna  Srbija  jeste  celokupno  vinogradarsko  geografsko

proizvodno  područje (u  daljem  tekstu:  vinogradarsko  područje)  na  teritoriji

Republike Srbije u kojem postoje povoljni uslovi za gajenje vinove loze.

Vinorodna  Srbija  se  razvrstava  na  vinogradarska  područja  čiji  se

nazivi mogu koristiti kao oznake geografskog porekla, i to:

1)  vinogradarski  region (u  daljem  tekstu:  region)  jeste  šire

vinogradarsko  područje  u okviru  vinorodne Srbije,  koje  se odlikuje  sličnim

ekološkim  faktorima,  izborom  preporučenih  sorti  i  ostalim  neophodnim

činiocima za uspešno gajenje vinove loze, što omogućava proizvodnju grožđa,

šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu grožđa

i senzornim osobinama za taj region;

2)  vinogradarski rejon (u daljem tekstu: rejon) jeste uže vinogradarsko

područje u okviru regiona,  koje se odlikuje sličnim specifičnim ekološkim

faktorima, izborom preporučenih sorti i ostalim činiocima, što omogućava

proizvodnju  grožđa,  šire,  vina  i  drugih  proizvoda  karakterističnih  po

kvalitetu, prinosu grožđa i senzornim osobinama za taj rejon;

3)  vinogorje jeste usko vinogradarsko područje u okviru rejona koje se

odlikuje  ujednačenim  specifičnim  ekološkim  faktorima,  izborom

preporučenih sorti i ostalim činiocima, što omogućava proizvodnju grožđa,

šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu grožđa

i senzornim osobinama za to vinogorje;

4)  lokalitet (ili  potes)  jeste  najmanje  vinogradarsko  područje  u

okviru vinogorja koje se odlikuje homogenim ekološkim faktorima.

Ministar  nadležan  za  poslove  poljoprivrede (u  daljem  tekstu:

ministar)  bliže  utvrđuje  granice  i  nazive  vinogradarskih  područja,

dozvoljene  i  preporučene  sorte  za  vinogradarska  područja,  maksimalne- 4 –

prinose  za  ta  vinogradarska  područja  i  druge  karakteristike  vezane  za

proizvodnju grožđa i vina u vinogradarskim područjima.

Vrste vina

Član 7.

Vino se razvrstava na:

1)  mirno vino („In stricto sensu”);

2)  specijalno vino;

3)  vino za destilaciju.

Mirno vino  jeste vino proizvedeno enološkim postupcima  tretiranja

grožđa,  kljuka  i  šire  uobičajenom  fermentacijom  koje  vidno  ne  oslobađa

ugljendioksid.

Specijalno  vino  jeste  vino  proizvedeno  specijalnim  enološkim

postupcima  čije  karakteristike  potiču  ne  samo  od  grožđa,  već  i  od

primenjenih specijalnih enoloških postupaka proizvodnje.

Specijalna vina se razvrstavaju na: prirodno desertno vino, likersko

vino,  aromatizovano  vino,  penušavo  vino,  kvalitetno  penušavo  vino,

aromatizovano kvalitetno penušavo vino, gazirano vino, polupenušavo vino,

slabo gazirano vino i druga specijalna vina.

Vino za destilaciju jeste vino namenjeno za destilaciju.

Ministar  bliže  propisuje  vrste  i  kategorije  specijalnih  vina,  vrste

enoloških  postupaka  i  enoloških  sredstava,  način  i  postupak  proizvodnje,

kvalitet,  označavanje  i  druge  zahteve  za  proizvodnju  i  promet  specijalnih

vina,  kao  i  kvalitet,  vrste  enoloških  postupaka  i  enoloških  sredstava  i

druge zahteve za proizvodnju i promet vina za destilaciju.

Kategorije mirnih vina

Član 8.

Mirno  vino  se  prema  kvalitetu,  načinu  proizvodnje  i  vrsti

vinogradarskog područja razvrstava na:

1)  stono vino;

2)  vino sa geografskim poreklom.

Vino sa geografskim poreklom se prema kvalitetu, načinu proizvodnje

i vrsti vinogradarskog područja razvrstava na:

1)  regionalno vino;

2)  kvalitetno vino sa geografskim poreklom.

Stono vino  jeste vino bez  geografskog porekla proizvedeno od  grožđa

jedne  ili  više  dozvoljenih  sorti  vinove  loze  vrste Vitis vinifera L, odnosno

sorti dobijenih ukrštanjem sorti vrste Vitis vinifera L. i drugih vrsta iz roda

Vitis,  koje ispunjava  propisan  kvalitet i  način  proizvodnje  za  ovu  kategoriju

vina, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima.

Regionalno  vino  jeste  vino  proizvedeno  od  grožđa  jedne  ili  više

preporučenih sorti vinove loze vrste Vitis vinifera L, odnosno sorti dobijenih

ukrštanjem sorti vrste Vitis vinifera L. i drugih vrsta iz roda Vitis,  poreklom

najmanje 85 %  iz  istog  vinogradarskog  regiona,  pri  čemu  se  proizvodnja  i- 5 –

prerada  grožđa  i  proizvodnja  vina  obavlja  u  okviru  datog  vinogradarskog

regiona, u skladu sa propisanim dozvoljenim prinosom grožđa, kvalitetom i

načinom proizvodnje vina za ovu kategoriju, u skladu sa ovim zakonom i drugim

posebnim propisima.

Kvalitetno vino sa geografskim poreklom razvrstava se na:

1)  kvalitetno  vino  sa  kontrolisanim  geografskim  poreklom  i kvalitetom;

2)  vrhunsko  vino  sa  kontrolisanim  i  garantovanim  geografskim

poreklom i kvalitetom.

Kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom

jeste vino proizvedeno od grožđa  jedne ili više preporučenih sorti vinove

loze vrste Vitis vinifera L. sa izraženim karakteristikama za sortu ili sorte,

poreklom iz istog vinogradarskog rejona, pri čemu  se proizvodnja i prerada

grožđa  i  proizvodnja  vina  obavlja  u  okviru  datog  vinogradarskog  rejona,  u

skladu  sa  propisanim  dozvoljenim  prinosom  grožđa,  kvalitetom  i  načinom

proizvodnje  vina  za  ovu  kategoriju,  u  skladu  sa  ovim  zakonom  i  drugim

posebnim propisima.

Vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom

i kvalitetom  jeste vino proizvedeno od grožđa  jedne ili više preporučenih

sorti  vinove  loze  vrste Vitis vinifera L.  sa  naročito  izraženim

karakteristikama za sortu ili sorte, poreklom iz istog vinogradarskog rejona,

pri čemu se proizvodnja i prerada grožđa i proizvodnja vina obavlja u okviru

datog  vinogradarskog  rejona,  u  skladu  sa  propisanim  dozvoljenim  prinosom

grožđa, kvalitetom i načinom proizvodnje vina za ovu kategoriju, u skladu sa

ovim zakonom i drugim posebnim propisima.

Ministar  bliže  propisuje  način  i  postupak  proizvodnje  i  kvalitet

stonog  vina,  kao  i maksimalno  dozvoljene  prinose  grožđa,  način  i  postupak

proizvodnje  i  kvalitet  vina  za  svaku  od  kategorija  vina  sa  geografskim

poreklom.

Vrste drugih proizvoda

Član 9.

Vrste drugih proizvoda, u smislu ovog zakona jesu:

1)  nefermentisani  proizvodi,  i  to:  koncentrovana  šira  i

rektifikovana koncentrovana šira;

2)  ostali proizvodi.

Ostali  proizvodi  jesu  proizvodi  nastali  od  grožđa,  šire,  kljuka  i

vina koji nisu navedeni, a koji se upotrebljavaju u proizvodnji vina.

Ministar  bliže  propisuje  vrste  drugih  proizvoda,  vrste  enoloških

postupaka  i  enoloških  sredstava,  način  i  postupak  proizvodnje,  kvalitet,

deklarisanje,  označavanje  i  druge  zahteve  za  proizvodnju  i  promet  drugih

proizvoda.- 6 –

  1. PROIZVODNJA GROŽĐA

Agrotehničke mere i proizvodnja grožđa

Član 10.

Proizvodnja  grožđa  obuhvata  sve  radove,  agrotehničke  i

ampelotehničke mere u vinogradu, uključujući i berbu grožđa.

Grožđe može da se proizvodi samo od dozvoljenih sorti vinove loze.

Proizvodnja  i  kvalitet  grožđa mora  da  bude  u  skladu  sa  kategorijom

vina  za  koje  je  grožđe  namenjeno  i  to  u  pogledu  ograničenja  prinosa,  kao  i

sadržaja šećera u grožđu, odnosno sadržaja šećera u širi.

Berba  grožđa  može  da  se  vrši  samo  u  vreme  kada  grožđe  dostigne

odgovarajuću  zrelost  za  određeno  vinogradarsko  područje,  sortu,  vrstu  i

kategoriju vina.

Proizvođač  grožđa  je dužan  da  postupa  na  način  kako  bi  se  sačuvale

sve prirodne karakteristike grožđa.

Proizvođači grožđa

Član 11.

Proizvodnjom grožđa može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je

registrovan u Registar privrednih subjekata i koji  je upisan u Vinogradarski

registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem

tekstu:  Ministarstvo),  ako  ima  u  vlasništvu,  odnosno  u  zakupu  ili  u

kooperaciji vinograd.

Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana upisuje se u Registar

privrednih  subjekata  u  skladu  sa  zakonom  kojim  se  uređuje  registracija

privrednih subjekata.

Proizvodnjom  grožđa  koje  je  namenjeno  prometu,  može  da  se  bavi  i

fizičko  lice  ako  ima  u  vlasništvu,  odnosno  u  zakupu  ili  u  kooperaciji

vinograd i ako je upisano u Vinogradarski registar.

Pravno, odnosno fizičko lice i preduzetnik koji proizvodi grožđe koje

nije  namenjeno  prometu,  a  ima  u  vlasništvu,  odnosno  u  zakupu  ili  u

kooperaciji manje od 0,1 ha vinograda ne mora da se  upiše  u Vinogradarski

registar.

Način upisa u Vinogradarski registar

Član 12.

Upis u Vinogradarski registar vrši se na osnovu  zahteva  koji pravno

lice,  preduzetnik,  odnosno fizičko  lice  iz  člana 11.  ovog  zakona  podnosi Ministarstvu.

Zahtev za upis u Vinogradarski registar sadrži:

1)  podatke  o  podnosiocu  zahteva (naziv,  sedište,  adresa,  matični

broj, poreski identifikacioni broj i podatke o odgovornom licu);

2)  šifru delatnosti;

3)  podatke o odgovornom licu  za proizvodnju  grožđa (ime i prezime,

adresa, jedinstven matični broj građana);- 7 –

4)  podatke o vinogradarskim parcelama koje se koriste za proizvodnju

grožđa (katastarska  opština,  broj  katastarske  parcele,  površina,  sorta,

namena korišćenja grožđa i dr.).

Fizičko  lice  za  upis  u  Vinogradarski  registar  podnosi  sledeće

podatke, i to: ime i prezime, adresu, jedinstven matični broj građana, broj iz

Registra  poljoprivrednih  gazdinstava,  ako  je  upisano  u  Registar

poljoprivrednih gazdinstava, kao i podatke iz stava 2. tačka 4) ovog člana.

Ministar donosi rešenje o upisu u Vinogradarski registar.

Rešenje ministra  iz  stava 4.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv njega  se

može pokrenuti upravni spor.

Pravno  lice,  preduzetnik,  odnosno  fizičko  lice  dužno  je  da  svaku

promenu  podataka  prijavi Ministarstvu  u  roku  od 15  dana  od  dana  nastale

promene.

Vinogradarski registar

Član 13.

Podaci iz Vinogradarskog registra su javni.

Vinogradarski  registar  se  vodi  u  elektronskoj  formi  i  može  se

povezivati sa drugim bazama i registrima Ministarstva.

Ministar  bliže  propisuje  sadržinu,  način  vođenja  Vinogradarskog

registra, kao i obrazac zahteva za upis u Vinogradarski registar.

Brisanje iz Vinogradarskog registra

Član 14.

Pravno  lice,  preduzetnik,  odnosno  fizičko  lice  se  briše  iz

Vinogradarskog registra, ako:

1)  donese  odluku  o  prestanku  obavljanja  delatnosti  upisane  u

Vinogradarski registar;

2)  ako prestane da ispunjava uslove.

Ministar donosi rešenje o brisanju iz Vinogradarskog registra.

Rešenje ministra  iz  stava 2.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv njega  se

može pokrenuti upravni spor.

Stručna organizacija za Vinogradarski registar

Član 15.

Poslove  vođenja  Vinogradarskog  registra,  utvrđivanja  i  obrade

podataka  o  vinogradarskim  parcelama  i  ostale  poslove  vezane  za

Vinogradarski registar obavlja Ministarstvo.

Za poslove utvrđivanja i obrade podataka o vinogradarskim parcelama

upotrebom  geoinformacionog  sistema  i  ostale  poslove  vezane  za

Vinogradarski registar iz stava 1. ovog člana Ministarstvo može da ovlasti

stručnu organizaciju za vođenje Vinogradarskog registra, na osnovu konkursa.

Ministarstvo zaključuje ugovor sa organizacijom iz stava 2. ovog člana

za obavljanje poslova za koje je ta organizacija ovlašćena.- 8 –

Minisatar bliže propisuje  tehničke i  kadrovske  uslove  koje treba da

ispuni organizacija iz stava 2. ovog člana, kao i metode obavljanja poslova.

III. PROIZVODNJA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA

Tehnološki postupci

Član 16.

Proizvodnja šire, vina i drugih proizvoda obuhva:  transport  grožđa,

odvajanje  šepurine  i  muljanje  grožđa,  obradu  kljuka  i  šire,  alkoholnu

fermentaciju  kljuka  i  šire,  negovanje  i  finalizaciju  vina,  skladištenje,

punjenje  vina  i  njegovo  skladištenje  pre  stavljanja  u  promet,  kao  i  ostale

postupke u proizvodnji drugih proizvoda.

Proizvođači šire, vina i drugih proizvoda

Član 17.

Proizvodnjom šire,  vina i drugih  proizvoda može  da  se  bavi  pravno

lice  i  preduzetnik (u  daljem  tekstu:  proizvođač),  koje  je  registrovano  u

Registar privrednih subjekata i koje je upisano u Vinarski registar koji vodi Ministarstvo.

Proizvođač  iz  stava 1.  ovog  člana  upisuje  se  u  Registar  privrednih

subjekata  u  skladu  sa  zakonom  kojim  se  uređuje  registracija  privrednihsubjekata.

Proizvođač  se  upisuje  u  Vinarski  registar  ako  ispunjava  uslove  u

pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i

u pogledu stručnog kadra.

Proizvođač mora da ima odvojene prostorije  za proizvodnju vina  koje

nisu  međusobno  povezane  sa  prostorijama  za  proizvodnju  destilata,  kao  i

prostorije za skladištenje enoloških sredstava i repromaterijala.

Proizvođač  mora  da  ima  odovojene  sudove  za  skladištenje (čuvanje)

stonog  vina  koje  nije  poreklom  od  grožđa  iz  Republike Srbije  od  sudova  za

skladištenje (čuvanje) vina proizvedenog od grožđa iz Republike Srbije.

Proizvođač ispunjava uslov u pogledu stručnog kadra ako ima zaposleno

lice u stalnom radnom odnosu odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva

na poslovima proizvodnje vina.

Proizvođač –  preduzetnik  može  da  obezbedi  stručno  rukovođenje

procesom  proizvodnje  preko  drugog  pravnog  lica  koje  je  registrovano  za

pružanje  usluga  u  poljoprivredi  i  ima  zaposleno  lice  u  stalnom  radnom

odnosu koje ispunjava uslove u pogledu stručne spreme.

Ministar  bliže  propisuje  uslove  u  pogledu  objekata,  prostorija,

tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da

ispunjava proizvođač.

Ispunjenost uslova iz stava 3. ovog člana utvrđuje ministar rešenjem.

Rešenje ministra  iz  stava 9.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv njega  se

može pokrenuti upravni spor.- 9 –

Način upisa u Vinarski registar

Član 18.

Upis u Vinarski registar vrši se na osnovu zahteva koji proizvođač iz

člana 17. stav 1. ovog zakona podnosi Ministarstvu.

Vinarski registar sadrži:

1)  podatke  o  proizvođaču,  odnosno  puniocu (naziv,  sedište,  adresa,

matični broj, poreski identifikacioni broj);

2)  podatke o odgovornom licu;

3)  šifru delatnosti;

4)  podatke o proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima;

5)  podatke o proizvodnim pogonima i skladištima;

6)  podatke o tehnološkoj opremi za preradu grožđa i za punjenje vina;

7)  podatke  o  sudovima  za  proizvodnju,  odležavanje  i  skladištenje

(čuvanje) vina i drugih proizvoda;

8)  podatke o laboratorijskim instrumentima;

9)  podatke o prijavljenim, odnosno registrovanim žigovima;

10)  podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;

11)  podatke o obimu godišnje prodaje i broju boca i dr.

Podaci iz Vinarskog registra su javni i čuvaju se trajno.

Vinarski registar se vodi u elektronskoj formi i može se povezati sa

drugim bazama i registrima Ministarstva.

Proizvođač  je  dužan  da  svaku  promenu  podataka  koji  se  vode  u

Vinarskom registru prijavi u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar  bliže  propisuje  sadržinu  i  način  vođenja  Vinarskog

registra, kao i obrazac zahteva za upis u Vinarski registar.

Brisanje iz Vinarskog registra

Član 19.

Proizvođač vina se briše iz Vinarskog registra ako:

1)  donese  odluku  o  prestanku  proizvodnje  šire,  vina  i  drugihproizvoda;

2)  prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Ministar donosi rešenje o brisanju iz Vinarskog registra.

Rešenje ministra  iz  stava 2.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv njega  se

može pokrenuti upravni spor.

Vinarijska evidencija

Član 20.

Proizvođač je dužan da vodi vinarijsku evidenciju koja sadrži podatke

o upotrebljenim sirovinama, enološkim sredstvima, proizvodnji, kvalitetu,- 10 –

količini,  transportu  grožđa, šire,  kljuka, vina i drugih proizvoda, prometu

grožđa, vina i drugih proizvoda i dr. sa dokumentacijom koja to potvrđuje.

Vinarijska  evidencija  i  prateća  dokumentacija  o  vinarijskoj

evidenciji  čuva  se  najmanje  pet  godina  računajući  od  prodaje  poslednje

količine tog vina, odnosno drugog proizvoda.

Ministar  bliže  propisuje  sadržinu  i  način  vođenja  vinarijske

evidencije.

Obeležavanje sudova

Član 21.

Proizvođač  je dužan da obeleži svaki sud sa širom, kljukom, vinom i

drugim proizvodima u rinfuznom stanju namenjen za proizvodnju, odležavanje

i skladištenje (čuvanje) vina, odnosno drugih proizvoda.

Proizvođač je dužan da posebno obeleži sud sa širom, vinom i drugim

proizvodima  sa  nedostatkom  koje  je  potrebno  doraditi  ili  preraditi  sa

tačnim navođenjem nedostataka u odnosu na njihov propisan kvalitet.

Vino i drugi proizvodi ne mogu da se stave u promet dok se nedostaci ne otklone.

Ministar bliže propisuje način obeležavanja sudova iz st. 1. i 2. ovog člana.

Proizvodnja vina

Član 22.

U  proizvodnji  šire,  vina  i  drugih  proizvoda  proizvođač  može  da

koristi  samo  propisane  enološke  postupke  i  propisana  enološka  sredstva

kojima  se  razvijaju  i  čuvaju  prirodne  karakteristike  šire,  vina  i  drugih proizvoda.

Ako enološki postupci i enološka sredstva iz stava 1. ovog člana nisu

propisana  primenjuju  se  enološki  postupci  i  enološka  sredstva  koje  je

propisala Međunarodna organizacija za lozu i vino (Organisation Internationale

de la Vigne et du Vin), a objavljeni su u njenim zvaničnim publikacijama.

Ministar bliže propisuje enološke postupke i enološka  sredstva  za

proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda.

Obogaćivanje kljuka ili šire

Član 23.

Dodavanje  šećera,  rektifikovane  šire  i  koncentrovane

rektifikovane  šire (u  daljem  tekstu:  obogaćivanje)  kljuku  ili  širi

namenjenoj proizvodnji vina sa geografskim poreklom nije dozvoljeno.

Ako  zbog  izuzetno  loših  vremenskih  prilika  grožđe  sadrži  niži

sadržaj  šećera  od  sadržaja  normalnog  za  određenu  sortu  sa  datog

vinogradarskog  područja,  može  se  vršiti  obogaćivanje  u  količini  koja

obezbeđuje sadržaj prirodnog alkohola u skladu sa propisom kojim se uređuje

kvalitet vina.

Obogaćivanje kljuka ili šire odobrava Ministarstvo na osnovu nalaza

poljoprivrednog inspektora o sadržaju šećera u grožđu, širi ili kljuku.- 11 –

Obogaćivanje  kljuka  ili  šire  vrši  se  u  prisustvu  poljoprivrednog inspektora.

Obogaćivanje  kljuka  ili šire  namenjenih  proizvodnji  vrhunskih  vina

sa  kontrolisanim  i  garantovanim  geografskim  poreklom  i  kvalitetom  nije dozvoljeno.

Ministar  bliže  propisuje  način  i  kontrolu  obogaćivanja  kljuka  ili šire.

Parametri i metode kvaliteta

Član 24.

Šira, vino i drugi proizvodi moraju imati propisan kvalitet u pogledu

fizičkih, hemijskih, mikrobiloških i senzornih osobina.

Ako vrednosti pojedinih parametara kvaliteta nisu utvrđena propisom

kojim  se  uređuje  kvalitet  vina,  upotrebljavaju  se  vrednosti  koje  preporučuje

Međunarodna organizacija za lozu i vino (Organisation Internationale de la Vigne

et du Vin), a objavljene su u njenim zvaničnim publikacijama.

Fizičke,  hemijske,  mikrobiološke  i  senzorne  osobine  šire,  vina  i

drugih  proizvoda  utvrđuju  se  propisanim  metodama,  a  ako  metode  nisu

propisane,  utvrđivanje  se  vrši  u  skladu  sa metodama  određenim  od  strane

Međunarodne organizacije za lozu i vino.

Ministar bliže propisuje parametre i metode za analizu i utvrđivanje

kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda.

Mešanje grožđa, kljuka, šire, vina i drugih proizvoda

Član 25.

Mešanje  grožđa,  kljuka,  šire,  vina,  odnosno  drugih  proizvoda,

dozvoljeno  je isključivo radi ujednačavanja kvaliteta samo u skladu sa ovim zakonom.

Mešanje  vina  proizvedenog  na  teritoriji  Republike  Srbije  sa

uveženim vinom nije dozvoljeno.

Odredba  iz  stava 2.  ovog  člana  ne  odnosi  se  na mešanje  stonog  vina

poreklom iz Republike Srbije sa stonim vinom iz zemalja sa kojima Republika

Srbija ima potpisan ili u međuvremenu potpiše međunarodni  sporazum  koji

omogućuje kumuliranje porekla.

Neodgovarajuća šira, vino i drugi proizvodi u proizvodnji

Član 26.

Ako  šira,  vino  i  drugi  proizvodi  ne  odgovaraju  zahtevima  iz  ovog

zakona, proizvođač  je dužan da postupi u  skladu sa nalogom poljoprivrednog

inspektora.

Troškovi  postupaka  sa  ovakvom  širom,  vinom  i  drugim  proizvodima

padaju na teret proizvođača.- 12 –

  1. ISPITIVANJE KVALITETA I SENZORNO OCENJIVANJE

Predmet ispitivanja kvaliteta i senzornog ocenjivanja

Član 27.

Vino  i  drugi  proizvodi  pre  punjenja,  deklarisanja  i  stavljanja  u

promet, podležu obaveznom ispitivanju kvaliteta i senzornom ocenjivanju, u

skladu sa ovim zakonom.

Za kvalitet vina i drugih proizvoda odgovoran  je proizvođač, odnosno uvoznik.

Ispitivanjem  kvaliteta  i  senzornim  ocenjivanjem  vina  i  drugih

proizvoda utvrđuje se: ispunjenost fizičkih, hemijskih i senzornih osobina za

odgovarajuću  vrstu  i  kategoriju  vina,  odnosno  vrstu  drugih  proizvoda;

usaglašenost i istovetnost kvaliteta sa pratećom dokumentacijom u prometu;

usaglašenost  i  istovetnost  kvaliteta  uvoznog  vina  i  drugih  proizvoda  sa

sertifikatom  države  izvoznice  i  dozvolom  stavljanja  u  promet  tog  vina,

odnosno drugih proizvoda u Republici Srbiji i drugi uslovi propisani ovim zakonom.

Vino  i  drugi  proizvodi  ne  smeju  biti  u  prometu,  ako  se  na  osnovu

ispitivanja  kvaliteta  i  senzornog  ocenjivanja  utvrdi  da  ne  postoji

usaglašenost  i  istovetnost  sa  pratećom  dokumentacijom  ili  sertifikatom

države izvoznice i ostalim uslovima propisanim ovim zakonom.

Ovlašćena laboratorija

Član 28.

Ispitivanje  kvaliteta  šire,  vina  i  drugih  proizvoda  i  utvrđivanje

njihove usklađenosti sa propisima o kvalitetu vrši laboratorija, ovlašćena

od strane Ministarstva.

Ministar  propisuje  uslove  koje  mora  da  ispunjava  laboratorija  u

pogledu  tehničke  i  profesionalne  osposobljenosti,  referentnih metoda  za

fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vina, kao i senzornog ocenjivanja.

Ovlašćenje se izdaje rešenjem ministra.

Rešenje ministra  iz  stava 3.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv njega  se

može pokrenuti upravni spor.

Ovlašćenje  ministar  oduzima  ako  se  utvrdi  da  laboratorija  ne

ispunjava propisane uslove ili se utvrdi da  je ovlašćenje izdato na osnovu

netačnih i neistinitih podataka.

O izvršenom ispitivanju iz stava 1. ovog člana laboratorija sačinjava

izveštaj.

Senzorno ocenjivanje

Član 29.

Senzorno  ocenjivanje  stonog  vina,  uvoznog  vina  u  originalnom

pakovanju i drugih proizvoda vrši ovlašćena laboratorija.

Senzorno ocenjivanje vina sa  geografskim poreklom vrši Komisija za

senzorno  ocenjivanje  vina  sačinjena  od  obučenih  predstavnika  ocenjivača

vina koji se nalaze na Listi ocenjivača vina, a koju imenuje ministar.- 13 –

Senzorno ocenjivanje vina sa  geografskim poreklom vrši Komisija za

senzorno  ocenjivanje  vina  u organizaciji  ovlašćene  laboratorije  koja mora

da obezbedi uslove nepristrasnosti ocenjivanja vina, a  koje se ocenjuje pod šiframa.

Ministar  bliže  propisuje  postupak  i  metode  senzornog  ocenjivanja

vina,  način  obuke  i  provere  stručne  osposobljenosti  ocenjivača,  utvrđuje

Listu ocenjivača vina, kao i visinu nadoknade za rad ocenjivača.

Pakovanje i deklarisanje

Član 30.

Vino  i  drugi  proizvodi  pakuju  se  i  deklarišu  u  skladu  sa  propisom

kojim se uređuje njihov kvalitet.

Pakovanje i deklarisanje vina vrši proizvođač, odnosno uvoznik.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitka.

Zabranjeno  je  prepakivanje  originalnog  pakovanja  vina  i  naknadno

deklarisanje,  kao i  korišćenje, odnosno  stavljanje na pakovanje deklaracije

drugog proizvođača, kao i prodaja tako deklarisanog vina.

Ministar  bliže  propisuje  način  pakovanja,  deklarisanja  i

obeležavanja vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu.

Evidenciona markica za vino sa geografskim poreklom

Član 31.

Proizvođač  vina  dužan  je  da  vino  sa  geografskim  poreklom  koje  je

proizvedeno u skladu sa ovim zakonom obeleži evidencionom markicom.

Obeležavanje  iz  stava 1.  ovog  člana  vrši  se  lepljenjem markice  na

svako pojedinačno originalno pakovanje vina.

Broj  markica  na  koje  proizvođač  ima  pravo,  dodeljuje  se  na  osnovu

količine  vina  za  koje  je  ispunio  uslove  iz  stava 1.  ovog  člana  i  broja

pojedinačne ambalaže.

Ministar  bliže  propisuje  izgled,  sadržinu  i  način  isticanja

evidencione markice iz stava 1. ovog člana.

Izdavanje i evidencija evidencionih markica

Član 32.

Ministarstvo izdaje evidencione markice i vodi evidenciju o izdatim

i utrošenim evidencionim markicama, a proizvođač o iskorišćenim.

Proizvođač  je  dužan  da  oštećene  i  neiskorišćene  evidencione

markice vrati Ministarstvu.

  1. OZNAČAVANJE VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM
  2. Vrste oznaka za vina sa geografskim poreklom

Član 33.

Vino sa geografskim poreklom se označava:- 14 –

1)  oznakom geografskog porekla;

2)  tradicionalnom  oznakom,  i  to:  oznakom  kvalitetne  kategorije  i

dodatnom oznakom;

3)  priznatim tradicionalnim nazivom.

Oznake geografskog porekla

Član 34.

Oznake geografskog porekla su:

1)  geografska oznaka;

2)  oznaka kontrolisanog geografskog porekla.

Geografska oznaka je naziv regiona kojim se označava vino koje poseduje

kvalitet,  ugled,  odnosno  druge  specifične  karakteristike  koje  se  pripisuju

njegovom  geografskom poreklu, ako  je najmanje 85%  grožđa proizvedeno u tom

regionu, ako  je vino proizvedeno u tom regionu i ako  je vino proizvedeno od

jedne ili više sorti vinove loze vrste Vitis vinifera L, odnosno sorti dobijenih

ukrštanjem sorti vrste Vitis vinifera L. i drugih sorti iz roda Vitis.

Oznaka  kontrolisanog  geografskog  porekla  je  naziv  rejona,  odnosno

vinogorja kojim se označava vino čiji su kvalitet i karakteristike uslovljene

isključivo  datim  rejonom,  odnosno  vinogorjem  sa  prirodnim  i  ljudskim

faktorima,  gde  je  grožđe  i  vino  proizvedeno  isključivo  u  datom  rejonu,

odnosno vinogorju i  gde  je vino proizvedeno od  jedne ili više sorti vinove

loze vrste Vitis vinifera L.

Nazivu  rejona,  odnosno  vinogorja može  se  dodati  i  naziv  lokaliteta

(potesa)  ili  vinogradarske  oaze  ukoliko  grožđe  za  dato  vino  potiče  sa  tog

lokaliteta (potesa) ili vinogradarske oaze.

Ministar bliže propisuje nazive oznaka  geografskog porekla, način i

postupak  priznavanja,  maksimalne  prinose  grožđa  i  način  i  postupak

proizvodnje  i  obeležavanja  vina  sa  oznakom  geografskog  porekla,  sadržinu

zahteva,  sadržinu  elaborata  i  ostale  uslove  za  priznavanje  oznake

geografskog porekla.

Oznaka kvalitetne kategorije

Član 35.

„Geografska  indikacija”  ili „G.I.”  je  tradicionalna  oznaka  za

regionalno vino, ako je namanje 85 % grožđa proizvedeno u datom regionu, ako

je vino proizvedeno u regionu, ako ima propisan kvalitet i ispunjava uslove u

pogledu  upotrebljenih  enoloških  sredstava  i  enoloških  postupaka,  ako  je

grožđe  proizvedeno  od  preporučenih  sorti  vinove  loze  sa  odgovarajućim

prinosom i koje je kao takvo ocenjeno i priznato.

„Kontrolisano poreklo i kvalitet” ili „K.P.K.” je tradicionalna oznaka

za kvaliteno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom, ako

je grožđe i vino proizvedeno u rejonu, ako ima propisan kvalitet i ispunjava

uslove u pogledu upotrebljenih enoloških sredstava i enoloških postupaka,

proizvedeno od preporučenih sorti vinove loze sa odgovarajućim prinosom i

koje je kao takvo ocenjeno i priznato.

„Kontrolisano  i  garantovano  poreklo  i  kvalitet”  ili „K.G.P.K.”  je

tradicionalna  oznaka  za  vrhunsko  vino  sa  kontrolisanim  i  garantovanim- 15 –

geografskim  poreklom  i  kvalitetom,  ako  je  grožđe  i  vino  proizvedeno  u

rejonu, ako ima propisan kvalitet i ispunjava uslove u pogledu upotrebljenih

enoloških  sredstava  i  enoloških  postupaka,  proizvedeno  od  preporučenih

sorti  vinove  loze  sa  odgovarajućim  prinosom  i  koje  je  kao  takvo  ocenjeno  i priznato.

Oznaka  kvalitetne  kategorije  navodi  se  samo  zajedno  sa  oznakom

geografskog porekla.

Ministar bliže propisuje način i postupak priznavanja, proizvodnje i

obeležavanja  vina  sa  oznakom  kvalitetne  kategorije,  sadržinu  zahteva,

sadržinu  elaborata  i  ostale  uslove  za  priznavanje  tradicionalne  oznake

kvalitetne kategorije.

Dodatna oznaka

Član 36.

Dodatna oznaka je tradicionalna oznaka koja označava vino sa posebnim

karakteristikama, načinom proizvodnje i koje je kao takvo ocenjeno i priznato.

Dodatna oznaka u kategoriji regionalnog vina može biti: „mlado” vino,

„sopstvena proizvodnja”, vino „od  grožđa proizvedenog organskom metodom” i dr.

Dodatna  oznaka  u  kategoriji  kvalitenog  vina  sa  kontrolisanim

geografskim  poreklom  i  kvalitetom  može  biti: „mlado”  vino, „sopstvena

proizvodnja”, „arhivsko”  vino (ili „rezerva”),  vino „od  grožđa  proizvedenog

organskom metodom” i dr.

Dodatna  oznaka  u  kategoriji  vrhunskog  vina  sa  kontrolisanim  i

garantovanim  geografskim  poreklom  i  kvalitetom može  biti: „kasna  berba”,

„probirna  berba”, „odabrane  bobice”, „suvarak”, „arhivsko”  vino (ili

„rezerva”), vino „od grožđa proizvedenog organskom metodom” i dr.

Dodatna oznaka navodi se samo zajedno sa oznakom geografskog porekla

i oznakom kvalitetne kategorije.

Ministar  bliže  propisuje  nazive  dodatnih  oznaka,  način  i  postupak

priznavanja, proizvodnje i obeležavanja vina sa dodatnom oznakom, sadržinu

zahteva, sadržinu elaborata i ostale uslove za priznavanje dodatne oznake.

Priznati tradicionalni naziv

Član 37.

Priznati  tradicionalni  naziv  je  izraz  za  označavanje  vina  sa

tradicionalnim načinom proizvodnje na određenom vinogradarskom području,

sa posebnim karakteristikama, koje ima dugogodišnji, nepromenjeni kvalitet,

što se dokazuje elaboratom odobrenim od strane Ministarstva, i koje  je kao

takvo ocenjeno i priznato.

Ministar  bliže  propisuje  izraze  za  priznate  tradicionalne  nazive,

način i postupak priznavanja, proizvodnje i obaležavanja vina sa priznatim

tradicionalnim  nazivom,  sadržinu  zahteva,  sadržinu  elaborata  i  ostale

uslove za priznavanje priznatog tradicionalnog naziva.- 16 –

  1. Kontrolna organizacija

Član 38.

Obavljanje  poslova  vezanih  za  geografsko  poreklo,  kontrolu

proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom,

kontrolu  proizvodnje,  ispitivanje  kvaliteta  i  ocenjivanje  vina  sa

geografskim poreklom, vrši Ministarstvo.

Obavljanje  poslova  vezanih  za  geografsko  poreklo,  poslove  kontrole

proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom i

kontrolu  proizvodnje  vina  sa  geografskim  poreklom, Ministarstvo može  da

poveri  kontrolnoj  organizaciji  koja  za  te  poslove  ispunjava  uslove

predviđene ovim zakonom.

Za  poslove  iz  stava 1. ovog  člana Ministarstvo  ovlašćuje  kontrolnu

organizaciju na osnovu konkursa.

Ministar  oduzima  ovlašćenje  ukoliko  se  utvrdi  da  kontrolna

organizacija ne obavlja poslove u skladu sa propisanim uslovima.

Ministar  bliže  propisuje  tehničke  i  kadrovske  uslove  koje  treba  da

ispuni  kontrolna organizacija, način vođenja poslova vezanih za  geografsko

poreklo, način i postupak rada kontrolne organizacije, kontrolu proizvodnje

grožđa  namenjenog  za  proizvodnju  vina  sa  geografskim  poreklom  i  kontrolu

proizvodnje vina sa geografskim poreklom.

Priznavanje oznaka za vina sa geografskim poreklom

Član 39.

Proizvođač  može  da  proizvodi  vino  sa  geografskim  poreklom  po

prethodno  pribavljenom  rešenju  Ministarstva  o  priznavanju  oznake  za  to

vino sa geografskim poreklom.

Uz  zahtev  za  izdavanje  rešenja  iz  stava 1.  ovog  člana  podnosi  se

elaborat o proizvodnji vina sa geografskim poreklom.

Rešenje ministra  iz  stava 1.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv njega  se

može pokrenuti upravni spor.

Na  međunarodno  registrovanje  oznaka  vina  sa  geografskim  poreklom

primenjuje se propis kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Zahtev za kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom

Član 40.

Na osnovu izdatog rešenja proizvođač podnosi Ministarstvu zahtev za

kontrolu  proizvodnje  vina  sa  geografskim  poreklom  svake  godine  do 31.

oktobra u tekućoj godini za kontrolu proizvodnje grožđa i vina sa geografskim

poreklom čija će proizvodnja započeti u narednoj kalendarskoj godini.

Kontrola proizvodnje vina sa geografskim poreklom

Član 41.

Kontrola  proizvodnje  vina  sa  geografskim  poreklom  obezbeđuje  se

kontrolom proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim

poreklom  na  određenom  vinogradarskom  području  koje  se  odlikuje  posebnim- 17 –

klimatskim, zemljišnim i ostalim uslovima, kontrolom proizvodnje vina sa

geografskim poreklom, ispitivanjem kvaliteta i senzornim ocenjivanjem vina

sa  geografskim  poreklom,  radi  izdavanja  rešenja  o  ispunjenosti  uslova  za

korišćenje oznake i stavljanje vina sa geografskim poreklom u promet iz date

godine berbe.

Korišćenje oznake i stavljanje vina sa geografskim

poreklom u promet

Član 42.

Na  osnovu  izvršene  kontrole  proizvodnje  grožđa  i  vina  sa

geografskim  poreklom  i  izvršenog  ispitivanja  i  utvrđivanja  kvaliteta  i

senzornog  ocenjivanja  vina,  kontrolna  organizacija  sačinjava  izveštaj  i

stručno mišljenje sa pratećom dokumentacijom.

Na osnovu stručnog mišljenja  sa pratećom dokumentacijom iz  stava 1.

ovog člana Ministarstvo izdaje rešenje o ispunjenosti uslova za korišćenje

oznake  i  stavljanje  vina  sa  geografskim  poreklom  u  promet  iz  date  godine berbe.

Rešenje  iz  stava 2.  ovog  člana  je  konačno  i  protiv  njega  se  može

pokrenuti upravni spor.

Troškovi kontrole

Član 43.

Troškove obavljanja poslova vezanih za geografsko poreklo, kontrole

proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom,

kontrole  proizvodnje  vina  sa  geografskim  poreklom,  kao  i  ispitivanje

kvaliteta  i  senzornog  ocenjivanja  vina  sa  geografskim  poreklom  snosi proizvođač.

Visinu troškova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Sredstva ostvarena po osnovu troškova iz stava 1. ovog člana prihod

su budžeta Republike Srbije.

  1. Zabrana korišćenja oznake

Član 44.

Proizvođaču i uvozniku vina zabranjuje se da:

1)  upotrebljava  oznake,  nazive,  slike,  crteže i  sl.  koji  bi mogli da

dovedu u zabludu potrošače u pogledu porekla vina i kvalitetne kategorije;

2)  prevodi oznake za vina sa geografskim poreklom;

3)  upotrebljava  reči „sličan  kao”, „vrsta”, „tip”, „stil”, „postupak”,

„kao”, „ukus” i sl. odnosno bilo koji sličan izraz koji upućuje, odnosno podseća

na oznaku za vina sa geografskim poreklom;

4)  navodi sastojke ili osobine vina koje ono nema;

5)  navodi podatke o posebnim osobinama, a koja imaju druga vina;

6)  koristi bilo koji drugi postupak koji dovodi potrošača u zabludu o

pravom poreklu, odnosno kvalitetu vina;- 18 –

7)  upotrebljava priznatu oznaku, iako navode istinsko poreklo vina,

ali  ne  poseduju  rešenje  o  ispunjenosti  uslova  za  korišćenje  te  oznake  i

stavljanje tog vina sa geografskim poreklom u promet iz date godine berbe.

Vino koje na deklaraciji sadrži, odnosno sastoji se od imena naziva i

oznake  geografskog  porekla  ne  može  se  zaštititi  žigom  ako  bi  njegovo

korišćenje dovelo do bilo koje radnje iz stava 1. ovog člana.

Ako  trgovačko  ime  vina  sadrži  neposredno  ili  posredno  naziv

geografskog obeležja,  takvo  trgovačko ime ne  sme se upotrebljavati i ako  je

vino  zaista  proizvedeno  na  datom  vinogradarskom  području,  čiji  je  naziv

neposredno ili posredno sadržan u trgovačkom imenu vina, ako nema rešenje

o priznavanju oznake geografskog porekla i rešenje o ispunjenosti uslova za

korišćenje te oznake i stavljanje tog vina sa geografskim poreklom u promet

iz date godine berbe.

Rešenje  o  priznavanju  oznaka  za  vina  sa  geografskim  poreklom  neće

uticati na valjanost registrovanog žiga ili na pravo na korišćenje žiga koji

je identičan  ili  sličan  priznatoj oznaci  za  vino  sa  geografskim  poreklom,

ukoliko  je  žig  prijavljen  ili  registrovan  u  dobroj  veri,  pre  donošenja

rešenja o priznavanju oznake vina sa geografskim poreklom.

Odnos prema oznakama geografskog porekla drugih država

Član 45.

Odredbe  člana 44.  ovog  zakona  ne  odnose  se  na  oznake  za  vina  sa

geografskim poreklom drugih država, odnosno regionalnih organizacija  koje

je  Republika  Srbija  priznala  na  osnovu  zaključenih  međunarodnih  ugovora,

osim  ukoliko  oznaka  geografskog  porekla  nije  ili  je  prestala  da  bude

zaštićena  u  državi  porekla,  odnosno  regionalnoj  organizaciji  ili  je

prestala da se koristi u toj državi, odnosno regionalnoj organizaciji.

  1. PROMET

Uslovi za stavljanje vina u promet

Član 46.

Vino  se  može  stavljati  u  promet,  odnosno  može  se  nuditi  krajnjem

potrošaču  samo  u  originalnom  pakovanju  propisanog  kvaliteta.  Originalno

pakovano  vino  jeste  vino  punjeno  u  propisanu  ambalažu  i  deklarisano  na

propisani način, u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, proizvođač vina može stono vino koje

je proizvedeno  od  sopstvenog  grožđa  nuditi  krajnjem  potrošaču  u rinfuzi  u

okviru  sopstvene  vinarije  gde  je  proizvedeno  dato  vino,  i  na  vinskim

manifestacijama koje su prijavljene Ministarstvu.

Ministar  bliže  propisuje  uslove  prometa  vina  u  originalnom

pakovanju, kao i vrstu ambalaže.

Transport u prometu

Član 47.

Transport grožđa u prometu prati otpremnica.

Proizvođač može da kupuje i prodaje vino i druge proizvode isključivo

od  drugog  proizvođača  u  rinfuznom  stanju  kao  sirovinu  za  dalju  doradu  i- 19 –

proizvodnju  uz  prethodno  obezbeđenje  dokaza  o  ispitanom  i  utvrđenom

kvalitetu tog vina, odnosno drugog proizvoda.

Dokaz  o  ispitanom  i  utvrđenom  kvalitetu  vina,  odnosno  drugog

proizvoda  koji  se  stavlja  u  promet  u  rinfuznom  stanju  dostavlja  se  kupcu

(proizvođaču) uz otpremnicu.

Uslovi transporta, skladištenja i prodaje

Član 48.

Grožđe, vino i drugi proizvodi moraju se transportovati, skladištiti

i prodavati, a grožđe, šira, kljuk, vino i drugi proizvodi transportovati van

prometa  na  način  koji  obezbeđuje  očuvanje  fizičkih,  hemijskih,

mikrobioloških, senzornih i drugih karakteristika.

Ministar bliže propisuje uslove transporta, skladištenja i prometa

grožđa, vina i drugih proizvoda..

Rokovi za promet vina

Član 49.

Vino sa geografskim poreklom može se staviti u promet od datuma koji

je naveden u elaboratu za to vino sa geografskim poreklom.

Vino  sa  dodatnom  tradicionalnom oznakom „mlado”  vino može  biti  u

prometu najkasnije do 31. marta u godini koja sledi godini berbe grožđa.

Zabrane vezane za promet

Član 50.

Nije dozvoljen promet vina i drugih proizvoda:

1)  u rinfuznom stanju na pijacama i ugostiteljskim objektima, kao ni

izlaganje istih;

2)  čije  je  uslužno  punjenje  izvršio  punilac  koji  nije  upisan  u Vinarski registar;

3)  koji  su  sa  kvarom,  manom,  ili  sa  greškom,  odnosno  koji  nisu

odgovarajući za ljudsku upotrebu, osim za dalju preradu.

Uvoz grožđa, vina i drugih proizvoda

Član 51.

Grožđe, vino i drugi proizvodi koji se u Republiku Srbiju uvoze radi

prerade,  dalje  proizvodnje,  odnosno  prodaje,  moraju  po  kvalitetu  i

deklarisanju  ispunjavati  uslove  propisane  ovim  zakonom  i  propisima

donetim  na  osnovu  njega  i  moraju  ih  pratiti  sertifikati  ovlašćene

organizacije države izvoznice.

Vino koje se uvozi u rinfuznom stanju mora da se deklariše samo kao stono vino.

Ako  se uvozi vino u rinfuznom stanju za neposrednu ljudsku upotrebu,

ono mora da se stavi u promet samo kao vino u originalnom pakovanju.

Uvezeno  vino  u  originalnom  pakovanju  koje  je  u  ponudi  krajnjem

potrošaču,  mora  imati  naziv  uvoznika  vina  i  navedene  sve  podatke  iz- 20 –

deklaracije  na  srpskom  jeziku,  identične  podacima  na  originalnoj

deklaraciji, osim oznaka za vina sa geografskim poreklom koje se ne prevode.

Uzorkovanje i uslovi pri uvozu

Član 52.

Poljoprivredni  inspektor  od  svake  pošiljke  uvezenog  grožđa,  vina  i

drugih proizvoda, uzima uzorak i daje na ispitivanje kvaliteta, a kod vina i

drugih proizvoda i na senzorno ocenjivanje.

Poljoprivredni  inspektor  utvrđuje  identičnost  kvaliteta  i  senzorne

ocene  sa  sertifikatom o  poreklu i  kvalitetu izdatim  od  strane ovlašćene

organizacije zemlje izvoznice, kao i ispunjenost uslova propisanog kvaliteta

u Republici Srbiji radi stavljanja grožđa, vina i drugih proizvoda u promet,

osim ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Ministar bliže propisuje način uzorkovanja i ispitivanja kvaliteta i

senzornog ocenjivanja, kao i uslove stavljanja u promet uvoznog grožđa, vina i

drugih proizvoda.

Uslovi pri izvozu

Član 53.

Grožđe,  vino  i  drugi  proizvodi  namenjeni  izvozu  moraju  ispunjavati

uslove propisane ovim zakonom.

Izuzetno  od  stava 1.  ovog  člana,  grožđe,  vino  i  drugi  proizvodi

namenjeni  izvozu  mogu  se  proizvoditi  i  izvoziti  iako  ne  ispunjavaju  sve

uslove propisane ovim zakonom, na osnovu zahteva uvoznika iz inostranstva i

uz saglasnost Ministarstva.

Svaku  pošiljku  grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  pri  izvozu  prati

uverenje o kvalitetu.

Izuzetno  od  stava 3.  ovog  člana,  bez  uverenja  o  kvalitetu  mogu  se

izvesti  količine  grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  koje  su  namenjene

jednokratnoj prezentaciji.

Troškovi postupka

Član 54.

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1)  izdavanje rešenja o upisu u Vinogradarski registar;

2)  izdavanje rešenja o brisanju iz Vinogradarskog registra;

3)  izdavanje rešenja o upisu u Vinarski registar;

4)  izdavanje rešenja o brisanju iz Vinarskog registra.

Sredstva  iz  stava 1.  ovog  člana  podnosilac  zahteva  uplaćuje  na

odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadi troškova

u upravnom postupku.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice plaćaju naknadu za:

1)  utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje grožđa;- 21 –

2)  utvrđivanje  ispunjenosti  uslova  za  obavljanje  proizvodnje  šire,

vina i drugih proizvoda;

3)  pregled  pošiljki  prilikom  uvoza,  odnosno  izvoza  grožđa,  vina,

odnosno drugih proizvoda.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 4. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije.

Visinu naknade iz stava 4. ovog člana utvrđuje Vlada.

VII. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Član 55.

Inspekcijski  nadzor  nad  primenom  odredaba  ovog  zakona  i  propisa

donetih  na  osnovu  ovog  zakona,  Ministarstvo  vrši  preko  poljoprivrednog

inspektora.

Poslovi poljoprivrednog inspektora

Član 56.

Poslove  poljoprivrednog  inspektora,  može  da  obavlja  diplomirani

inženjer prehrambene  tehnologije biljnih proizvoda; diplomirani inženjer

tehnologije,  odseka  prehrambeno  inženjerstvo,  smera  mikrobiološki

procesi;  dipromirani  inženjer  poljoprivrede,  smera  voćarstvo  i

vinogradarstvo;  diplomirani  inženjer  prehrambene  tehnologije  biljnih

proizvoda – master,  grupe  konzervisanja  i  vrenja,  odnosno  grupe  upravljanje

bezbednošću  i  kvalitetom  u  proizvodnji  hrane;  diplomirani  inženjer

tehnologije – master,  biotehnološkog,  odnosno  prehrambeno  tehnološkog

usmerenja; diplomirani inženjer poljoprivrede – master, odseka voćarstvo i

vinogradarstvo  sa  položenim  stručnim  državnim  ispitom  i  najmanje  tri

godine radnog iskustva.

Poslove poljoprivrednog inspektora mogu obavljati i lica sa visokim

obrazovanjem drugog obrazovnog profila stečenim do dana  stupanja na  snagu

ovog  zakona, ako  su do  dana  stupanja  na  snagu  ovog  zakona obavljali  poslove

poljoprivrednog inspektora.

Nadzor nad vršenjem poverenih poslova

Član 57.

Nadzor  nad  radom  stručne  organizacije  za  Vinogradarski  registar,

ovlašćene  laboratorije  i  kontrolne  organizacije  u  vršenju  poverenih

poslova vrši Ministarstvo, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna

uprava.

Legitimacija, znak i službeno odelo

Član 58.

U obavljanju poslova inspekcijskog  nadzora poljoprivredni  inspektor

mora  imati  službenu  legitimaciju,  znak  kojim  dokazuje  svojstvo

poljoprivrednog inspektora i službeno odelo.- 22 –

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu službene legitimacije,

izgled  službenog  odela  i  oblik  znaka  iz  stava 1.  ovog  člana,  kao  i  način

vođenja evidencije o izdatim legitimacijama.

Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 59.

U  vršenju  poslova  inspekcijskog  nadzora,  poljoprivredni  inspektor

ima pravo i dužnost da proverava:

1)  da  li  se  grožđe  u  vinogradu  proizvodi  od  dozvoljenih  i

preporučenih  sorti  vinove  loze,  broj  čokota  i  prinos  po  čokotu,  sadržaj šećera u grožđu;

2)  ispunjenost uslova za proizvodnju grožđa;

3)  da  li  je  proizvođač  grožđa  svaku  promenu  podataka  prijavio  u

propisanom roku;

4)  da li ovlašćena organizacija  za vođenje Vinogradarskog registra

vrši poslove vezane  za Vinogradarski registar u skladu sa odredbama ovog

zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

5)  da  li  se  proizvodnja  grožđa  vrši  u  skladu  sa  odredbama  ovog zakona;

6)  ispunjenost uslova za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda u

skladu sa ovim zakonom;

7)  da li  je proizvođač vina, šire i drugih proizvoda svaku promenu

podataka prijavio u propisanom roku;

8)  da li se vinarijska evidencija vodi u skladu sa članom 20. stav 1. ovog zakona;

9)  da  li  se  vinarijska  evidencija  i  prateća  dokumentacija  o

vinarijskoj evidenciji čuva u propisanom roku;

10)  da li je svaki sud sa širom, kljukom, vinom i drugim proizvodima u

rinfuznom  stanju  namenjen  za  proizvodnju,  odležavanje  i  skladištenje

(čuvanje) vina, odnosno drugih proizvoda obeležen u skladu sa članom 21. st. i 2. ovog zakona;

11)  da li su šira, vino i drugi proizvodi stavljeni u promet, a imaju nedostatak;

12)  da li se u proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda koriste samo

dozvoljeni enološki postupci i enološka sredstva;

13)  da  li  se  širi  ili  kljuku  namenjenom  proizvodnji  vina  sa

geografskim  poreklom  dodaje  šećer,  rektifikovana  šira  i  koncentrovana

rektifikovana šira;

14)  da  li  se  obogaćivanje  kljuka  ili  šire  vrši  po  odobrenju

Ministarstva i u prisustvu poljoprivrednog inspektora;

15)  da li se vrši obogaćivanje kljuka ili šire namenjenih proizvodnji

vrhunskih  vina  sa  kontrolisanim  i  garantovanim  geografskim  poreklom  i

kvalitetom;

16)  kvalitet šire, vina i drugih proizvoda u skladu sa ovim zakonom;- 23 –

17)  da  li  se  mešanje  grožđa,  kljuka,  šire,  vina,  odnosno  drugih

proizvoda vrši u skladu sa ovim zakonom;

18)  da li je proizvođač postupio po nalogu poljoprivrednog inspektora

ako šira, vino i drugi proizvodi ne odgovaraju zahtevima iz ovog zakona;

19)  da  li  je  proizvođač  izvršio  ispitivanje  kvaliteta  i  senzornog

ocenjivanja vina i drugih proizvoda pre punjenja, deklarisanja i stavljanja u promet;

20)  da li su kvalitet i senzorna ocena vina u prometu usaglašeni sa

pratećom dokumentacijom i sertifikatom države izvoznice;

21)  da  li  ovlašćena  organizacija  ispunjava  propisane  uslove  za

ispitivanje kvaliteta vina i drugih proizvoda u skladu sa ovim zakonom;

22)  da  li  je  senzorno  ocenjivanje  stonog  vina,  uvoznog  vina  u

originalnom pakovanju i drugih proizvoda izvršila ovlašćena laboratorija;

23)  da  li  je  senzorno  ocenjivanje  vina  sa  geografskim  poreklom

izvršila  komisija  sastavljena  od  predstavnika  ocenjivača  vina  sa  Liste

ocenjivača vina u skladu sa ovim zakonom;

24)  da li su vino i drugi proizvodi pakovani i deklarisani u skladu sa

ovim zakonom;

25)  da  li  je  izvršeno  prepakivanje  originalnog  pakovanja  vina  i

naknadno  deklarisanje,  kao  i  korišćenje,  odnosno  stavljanje  na  pakovanje

deklaracije drugog proizvođača, kao i prodaja tako deklarisanog vina u skladu

sa ovim zakonom;

26)  da li  je svako pakovanje vina sa geografskim poreklom obeleženo

evidencionom markicom;

27)  da li  je proizvođač vina oštećene i neiskorišćene evidencione

markice vratio Ministarstvu;

28)  da  li  je  vino  sa  geografskim  poreklom  proizvedeno  u  skladu  sa

ovim zakonom;

29)  da li  je vino sa  geografskim poreklom označeno u skladu sa ovim zakonom;

30)  da li  kontrolna  organizacija ispunjava  uslove  i  obavlja  poslove

vezane  za  geografsko  poreklo  i  kontrolu  proizvodnje  grožđa  namenjenog  za

proizvodnju vina sa geografskim poreklom i ispitivanje kvaliteta i senzornu

ocenu vina u skladu sa ovim zakonom;

31)  da  li  proizvođač  vina  sa  geografskim  poreklom  ima  rešenje

Ministarstva o priznavanju oznake geografskog porekla za to vino;

32)  da li je proizvođač vina i uvoznik postupio u skladu sa odredbama

člana 44. ovog zakona;

33)  da li  je vino u prometu, odnosno koje se nudi krajnjem potrošaču u

originalnom pakovanju propisanog kvaliteta;

34)  da li je originalno pakovanje vina punjeno u propisanu ambalažu i

deklarisano na propisan način;

35)  da li transport grožđa u prometu prate otpremnice;

36)  da  li  proizvođač  vina  kupuje  i  prodaje  vino  i  druge  proizvode

isključivo od drugog proizvođača u rinfuznom stanju radi dalje prerade;- 24 –

37)  da  li  vino  koje  je  u  prometu  u  rinfuznom  stanju  ima  dokaz  o

ispitanom i utvrđenom kvalitetu uz otpremnicu;

38)  da li se grožđe, vino i drugi proizvodi transportuju, skladište i

prodaju  na  način  koji  obezbeđuje  očuvanje  fizičkih,  hemijskih,

mikrobioloških, senzornih i drugih karakteristika;

39)  da li je vino sa geografskim poreklom stavljeno u promet u skladu

sa datumom koji je naveden u elaboratu za to vino;

40)  da li  je vino sa dodatnom tradicionalnom oznakom „mlado” vino u

prometu posle 31. marta u godini koja sledi, godini berbe grožđa;

41)  da li je promet vina i drugih proizvoda suprotan odredbama člana ovog zakona;

42)  da li  grožđe, vino i drugi proizvodi  koji  se  uvoze radi prerade,

dalje  proizvodnje,  odnosno  prodaje  po  kvalitetu  i  deklarisanju  ispunjavaju

uslove  propisane  ovim  zakonom  i  da  li  ih  prati  sertifikat  ovlašćene

organizacije države izvoznice;

43)  da  li  je  vino  koje  se  uvozi  u  rinfuznom  stanju  deklarisano  kao stono vino;

44)  da  li  je  uvezeno  vino  u  rinfuznom  stanju  stavljeno  u  promet  za

neposrednu ljudsku upotrebu samo kao vino u originalnom pakovanju;

45)  da li je uvezeno vino deklarisano u prometu u skladu sa članom 51.

stav 4. ovog zakona;

46)  da  li  grožđe,  vino  i  drugi  proizvodi  koji  se  uvoze  ispunjavaju

uslove propisane ovim zakonom;

47)  da  li  grožđe,  vino  i  drugi  proizvodi  namenjeni  izvozu  koji  ne

ispunjavaju  sve  propisane  uslove  u  skladu  sa  ovim  zakonom,  se  izvoze  uz

saglasnost Ministarstva;

48)  da li  svaku  pošiljku  grožđa,  vina  i drugih proizvoda  pri izvozu

prati uverenje o kvalitetu;

49)  izvršavanje mera po ovom zakonu.

U  vršenju  poslova  poljoprivredni  inspektor  može  da  uzima  uzorke

grožđa, vina i drugih proizvoda bez naknade radi ispitivanja i utvrđivanja

kvaliteta.

Ovlašćenje poljoprivrednog inspektora

Član 60.

U  vršenju  poslova  iz  člana 59.  stav 1.  ovog  zakona  poljoprivredni

inspektor može da:

1)  zabrani  proizvodnju  grožđa  ako  za  to  nisu  ispunjeni  propisani

uslovi,  odnosno  ako  se  proizvodnja  obavlja  bez  dokaza  o  ispunjenosti

propisanih uslova;

2)  zabrani  proizvodnju  vina  i  drugih  proizvoda  ako  za  to  nisu

ispunjeni propisani uslovi, odnosno ako se proizvodnja obavlja bez dokaza o

ispunjenosti propisanih uslova;

3)  naloži  otklanjanje  nepravilnosti  u  primeni  propisa  o  vinu  i

drugim proizvodima u proizvodnji i prometu i odredi rok u kome se to mora učiniti;- 25 –

4)  zabrani promet vina i drugih proizvoda čiji kvalitet, ambalaža i

način označavanja i deklarisanja nije u skladu sa odredbama ovog zakona;

5)  zabrani stavljanje u promet vina i drugih proizvoda u rinfuznom

stanju ako promet ne vrši proizvođač vina;

6)  oduzme i uništi vino, odnosno druge proizvode koji se stavljaju u

promet u rinfuznom stanju na pijacama i ugostiteljskim objektima;

7)  zabrani  proizvodnju  vina  i  drugih  proizvoda  ako  u  proizvodnji

zatekne  nedozvoljena  enološka  sredstva,  oduzme  nedozvoljena  sredstva  i

vino u čijoj proizvodnji su korišćena ta sredstva, odnosno oduzme vino koje je

proizvedeno na nedozvoljeni enološki postupak;

8)  privremeno  zabrani da  se vino i drugi proizvodi stave  u promet

čiji kvalitet i senzorno ocenjivanje nije izvršeno pre stavljanja u promet;

9)  zabrani  stavljanje  u  promet  vina  sa  oznakom  geografskog  porekla

za koje nije izdato odobrenje za stavljanje u promet;

10)  privremeno  oduzme  vino  koje  je  stavljeno  u  promet  suprotno

odredbama  ovog  zakona,  ako  prodavac  nije  proizveo  ovaj  proizvod,  kao  i

oduzme prevozno sredstvo, odnosno sudove u kojima se prevozi, odnosno čuva vino;

11)  podnosi  zahtev  za  pokretanje  prekršajnog  postupka  i  prijavu  za

privredni  prestup  zbog  kršenja  odredbi  ovog  zakona  i  propisa  donetih  na osnovu njega;

12)  naredi  druge  mere  i  preduzme  druge  radnje  u  skladu  sa  ovim zakonom.

Mere iz stava 1. tač. 1) – 10) i tačka 12) ovog člana nalažu se rešenjem

poljoprivrednog inspektora.

Poljoprivredni  inspektor  može  oduzeta  nedozvoljena  sredstva  da

uništi  na  ekološki  bezbedan  način,  odnosno  da  proda  putem  javnog

oglašavanja proizvođaču koji sme ista da koristi u svojoj proizvodnji.

U  slučaju  privremenog  oduzimanja  vina,  prevoznog  sredstva  i  sudova

poljoprivredni inspektor donosi rešenje o oduzimanju u roku od tri dana od

dana njihovog oduzimanja.

Nadležnost za rešavanje žalbi

Član 61.

Na  rešenje  poljoprivrednog  inspektora  može  se  izjaviti  žalba

ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Troškovi prilikom oduzimanja, čuvanja i uništavanja vina

i drugih proizvoda

Član 62.

Troškovi koji nastaju prilikom oduzimanja, čuvanja i uništavanja vina,

drutih proizvoda, prevoznog sredstva i sudova padaju na teret lica od kojih su

vino, drugi proizvodi, prevozno sredstvo i sudovi oduzeti.

Oduzeto  vino  i  drugi  proizvodi mogu  putem  javnog  oglašavanja  da  se

prodaju zainteresovanom proizvođaču upisanom u Vinarski registar.- 26 –

Troškovi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta uzoraka

Član 63.

Poljoprivredni  inspektor  dužan  je  da  o  rezultatu  analize  obavesti

vlasnika  proizvoda  od  koga  je  uzet  uzorak,  a  kad  je  analiziran  uzorak  iz

originalnih pakovanja, obavesti proizvođača analiziranog proizvoda.

Super analiza proizvoda može  se  zahtevati  u roku od  sedam  dana od

dana obaveštavanja o rezultatu analize.

Stranka snosi troškove ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta proizvoda

čije ispitivanje traži.

Troškove  ispitivanja  i  utvrđivanja  kvaliteta  inspekcijskih  uzoraka

grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  snosi  proizvođač,  odnosno  pravno  lice,

fizičko  lice i  preduzetnik  od  koga  je  uzet  uzorak,  ako  grožđe,  vino  i drugi

proizvodi  ne  odgovaraju  propisanom,  odnosno  deklarisanom  kvalitetu,

odnosno  Ministarstvo,  ako  grožđe,  vino  i  drugi  proizvodi  odgovaraju

propisanom, odnosno deklarisanom kvalitetu.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 64.

Novčanom  kaznom  od 300.000  do 3.000.000  dinara  kazniće  se  za

privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice, ako:

1)  za  proizvodnju  vina  koristi  grožđe  direktno  rodnih  hibrida  i

grožđe iz matičnih zasada (član 3. stav 1);

2)  u  proizvodnim  pogonima  i  skladišnim  prostorima  u  kojima  se

proizvodi vino i drugi proizvodi drži, odnosno upotrebljava šećer, rakiju,

etanol  i  druga  sredstva  i  materije,  kojima  se  može  povećati  količina  i

menjati propisani prirodni sastojci šire i vina (član 3. stav 2);

3)  obavlja proizvodnju grožđa, a nije upisan u Vinogradarski registar

(član 11. stav 1);

4)  obavlja proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda, a nije upisan u

Vinarski registar (član 17. stav 1);

5)  se  bavi  proizvodnjom  vina,  a  nema  odvojene  prostorije  za

proizvodnju vina koje nisu međusobno povezane sa prostorijama za proizvodnju

destilata, odnosno ako nema odvojene prostorije za skladištenje enoloških

sredstava i repromaterijala (član 17. stav 4);

6)  se bavi proizvodnjom vina, a nema odvojene sudove za skladištenje

(čuvanje)  stonog  vina  koje  nije  poreklom  od  grožđa  iz  Republike  Srbije  od

sudova  za  skladištenje (čuvanje)  vina  proizvedenog  od  grožđa  iz Republike

Srbije (član 17. stav 5);

7)  koristi  propisane  enološke  postupke  i  propisana  enološka

sredstva kojima se ne mogu sačuvati i razvijati prirodne karakteristike vina

(član 22. stav 1);

8)  dodaje šećer, rektifikovanu širu i koncentrovanu rektifikovanu

širu, širi ili kljuku namenjenom proizvodnji vina sa geografskim poreklom

(član 23. stav 1);- 27 –

9)  vrši  obogaćivanje  kljuka  ili  šire  bez  odobrenja  Ministarstva

(član 23. stav 3);

10)  vrši  obogaćivanje  kljuka  ili  šire  namenjenih  proizvodnji

vrhunskih  vina  sa  kontrolisanim  i  garantovanim  geografskim  poreklom  i

kvalitetom (član 23. stav 5);

11)  vrši mešanje  vina  proizvedenog  na  teritoriji  Republike Srbije

sa uvezenim vinom (član 25. stav 2);

12)  ne postupi po nalogu poljoprivrednog inspektora (član 26. stav 1);

13)  pre  punjenja,  deklarisanja  i  stavljanja  u  promet  vina  i  drugih

proizvoda  nije obavio njihovo ispitivanje  kvaliteta i  senzorno  ocenjivanje

(član 27. stav 1);

14)  stavi vino i druge proizvode u promet, a ne postoji usaglašenost i

istovetnost kvaliteta sa pratećom dokumentacijom ili sertifikatom države

izvoznice i ostalim uslovima propisanim ovim zakonom (član 27. stav 4);

15)  vrši  prepakivanje  originalnog  pakovanja  vina  i  naknadno

deklarisanje,  kao i  korišćenje, odnosno  stavljanje na pakovanje deklaracije

drugog proizvođača, kao i prodaju tako deklarisanog vina (član 30. stav 4);

16)  proizvodi  vino  sa  geografskim  poreklom  bez  prethodno

pribavljenog rešenja Ministarstva o priznavanju oznake geografskog porekla

za to vino (član 39. stav 1);

17)  postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona;

18)  stavlja  vino  u  promet,  odnosno  nudi  krajnjem  potrošaču,  a  nije  u

originalnom  pakovanju  i  propisanog  kvaliteta,  u  propisanoj  ambalaži  i

deklarisano na propisan način (član 46. stav 1);

19)  kupuje  i  prodaje  vino  i  druge  proizvode  isključivo  od  drugog

proizvođača u rinfuznom stanju kao sirovinu za dalju doradu i proizvodnju, a

nema  obezbeđen  dokaz  o  ispitanom  i  utvrđenom  kvalitetu  tog  vina,  odnosno

drugog proizvoda (član 47. stav 2);

20)  postupi suprotno odredbama člana 50. ovog zakona;

21)  pri  uvozu  grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  u  Republiku  Srbiju

postupi suprotno odredbama člana 51. ovog zakona.

Za  privredni  prestup  iz  stava 1.  ovog  člana  kazniće  se  novčanom

kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice  u privrednom društvu

ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne može se izreći i

zaštitna  mera  zabrane  obavljanja  određenih  delatnosti  za  pravno  lice  i

odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od jedne godine do pet

godina.

Prekršaj privrednog društva

Član 65.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj

privredno društvo ili drugo pravno lice, ako:

1)  grožđe proizvodi od sorti vinove loze koje nisu dozvoljene (član stav 2);- 28 –

2)  u  proizvodnji  grožđa  ne  postupi  u  skladu  sa  odredbom  člana 10.

stav 3. ovog zakona;

3)  u proizvodnji  grožđa ne postupa na način da  sačuva sve prirodne

karakteristike grožđa (član 10. stav 5);

4)  ne  prijavi  promenu  podataka Ministarstvu  u  roku  od 15  dana  od

dana nastale promene (član 12. stav 6);

5)  ne prijavi svaku promenu podataka Ministarstvu u roku od 15 dana

od dana nastale promene (član 18. stav 4);

6)  ne vodi vinarijsku evidenciju i ne čuva je na propisan način (član 20);

7)  ne  obeleži  svaki  sud  sa  širom,  kljukom,  vinom  i  drugim

proizvodima  u  rinfuznom  stanju  namenjen  za  proizvodnju,  odležavanje  i

skladištenje (čuvanje)  vina,  odnosno  drugih proizvoda,  kao i  sud  sa širom,

vinom i drugim proizvodima sa nedostatkom (član 21. st. 1 i 2);

8)  stavi vino i drugi proizvod u promet, ako nije otklonio nedostatke

(član 21. stav 3);

9)  vrši obogaćivanje kljuka ili šire bez prisustva poljoprivrednog

inspektora (član 23. stav 4);

10)  vrši mešanje grožđa, kljuka, šire, vina, odnosno drugih proizvoda

suprotno odredbi člana 25. stav 1. ovog zakona;

11)  vino  i  druge  proizvode  pakuje  i  deklariše  suprotno  propisima

kojima se uređuje njihov kvalitet (član 30. stav 1);

12)  vino sa geografskim poreklom ne obeleži evidencionom markicom

(član 31. stav 1);

13)  ne  vrati  oštećene  i  neiskorišćene  evidencione  markice

Ministarstvu (član 32. stav 2);

14)  stono vino koje  je proizvedeno od sopstvenog  grožđa nudi krajnjem

potrošaču  u  rinfuzi  van  sopstvene  vinarije  gde  je  proizvedeno  dato  vino

(član 46. stav 2);

15)  transport grožđa u prometu ne prati otpremnica (član 47. stav 1);

16)  grožđe, vino i druge proizvode  transportuje, skladišti i prodaje

suprotno odredbi člana 48. ovog zakona;

17)  vino  sa  geografskim  poreklom,  odnosno  vino  sa  dodatnom

tradicionalnom  oznakom „mlado”  vino  stavi  u  promet  suprotno  odredbama

člana 49. ovog zakona;

18)  pri  izvozu  grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  postupi  suprotno

odredbama člana 53. ovog zakona.

Za  prekršaj  iz  stava 1.  ovog  člana  kazniće  se  novčanom  kaznom  od

10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom

pravnom licu.

Prekršaji za preduzetnika

Član 66.

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:- 29 –

1)  za  proizvodnju  vina  koristi  grožđe  direktno  rodnih  hibrida  i

grožđe iz matičnih zasada (član 3. stav 1);

2)  u  proizvodnim  pogonima  i  skladišnim  prostorima  u  kojima  se

proizvodi vino i drugi proizvodi drži, odnosno upotrebljava šećer, rakiju,

etanol  i  druga  sredstva  i  materije,  kojima  se  može  povećati  količina  i

menjati propisani prirodni sastojci šire i vina (član 3. stav 2);

3)  obavlja proizvodnju grožđa, a nije upisan u Vinogradarski registar

(član 11. stav 1);

4)  obavlja proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda, a nije upisan u

Vinarski registar (član 17. stav 1);

5)  se  bavi  proizvodnjom  vina,  a  nema  odvojene  prostorije  za

proizvodnju vina koje nisu međusobno povezane sa prostorijama za proizvodnju

destilata, odnosno ako nema odvojene prostorije za skladištenje enoloških

sredstava i repromaterijala (član 17. stav 4);

6)  se bavi proizvodnjom vina, a nema odvojene sudove za skladištenje

(čuvanje)  stonog  vina  koje  nije  poreklom  od  grožđa  iz  Republike  Srbije  od

sudova  za  skladištenje (čuvanje)  vina  proizvedenog  od  grožđa  iz Republike

Srbije (član 17. stav 5);

7)  koristi  propisane  enološke  postupke  i  propisana  enološka

sredstva kojima se ne mogu sačuvati i razvijati prirodne karakteristike vina

(član 22. stav 1);

8)  dodaje šećer, rektifikovanu širu i koncentrovanu rektifikovanu

širu, širi ili kljuku namenjenom proizvodnji vina sa geografskim poreklom (član 23. stav 1);

9)  vrši  obogaćivanje  kljuka  ili  šire  bez  odobrenja  Ministarstva (član 23. stav 3);

10)  vrši  obogaćivanje  kljuka  ili  šire  namenjenih  proizvodnji

vrhunskih  vina  sa  kontrolisanim  i  garantovanim  geografskim  poreklom  i

kvalitetom (član 23. stav 5);

11)  vrši mešanje  vina  proizvedenog  na  teritoriji  Republike Srbije

sa uvezenim vinom (član 25. stav 2);

12)  ne postupi po nalogu poljoprivrednog inspektora (član 26. stav 1);

13)  pre  punjenja,  deklarisanja  i  stavljanja  u  promet  vina  i  drugih

proizvoda  nije obavio njihovo ispitivanje  kvaliteta i  senzorno  ocenjivanje

(član 27. stav 1);

14)  stavi vino i druge proizvode u promet, a ne postoji usaglašenost i

istovetnost kvaliteta sa pratećom dokumentacijom ili sertifikatom države

izvoznice i ostalim uslovima propisanim ovim zakonom (član 27. stav 4);

15)  vrši  prepakivanje  originalnog  pakovanja  vina  i  naknadno

deklarisanje,  kao i  korišćenje, odnosno  stavljanje na pakovanje deklaracije

drugog proizvođača, kao i prodaju tako deklarisanog vina (član 30. stav 4);

16)  proizvodi  vino  sa  geografskim  poreklom  bez  prethodno

pribavljenog rešenja Ministarstva o priznavanju oznake geografskog porekla

za to vino (član 39. stav 1);

17)  postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona;- 30 –

18)  stavlja  vino  u  promet,  odnosno  nudi  krajnjem  potrošaču,  a  nije  u

originalnom  pakovanju  i  propisanog  kvaliteta,  u  propisanoj  ambalaži  i

deklarisano na propisan način (član 46. stav 1);

19)  kupuje  i  prodaje  vino  i  druge  proizvode  isključivo  od  drugog

proizvođača u rinfuznom stanju kao sirovinu za dalju doradu i proizvodnju, a

nema  obezbeđen  dokaz  o  ispitanom  i  utvrđenom  kvalitetu  tog  vina,  odnosno

drugog proizvoda (član 47. stav 2);

20)  postupi suprotno odredbama člana 50. ovog zakona;

21)  pri  uvozu  grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  u  Republiku  Srbiju

postupi suprotno odredbama člana 51. ovog zakona.

Član 67.

Novčanom  kaznom od 50.000 do 200.000 dinara  kazniće  se  za  prekršaj preduzetnik, ako:

1)  grožđe proizvodi od sorti vinove loze koje nisu dozvoljene (član stav 2);

2)  u  proizvodnji  grožđa  ne  postupi  u  skladu  sa  odredbom  člana 10. stav 3. ovog zakona;

3)  u proizvodnji  grožđa ne postupa na način da  sačuva sve prirodne

karakteristike grožđa (član 10. stav 5);

4)  ne  prijavi  promenu  podataka Ministarstvu  u  roku  od 15  dana  od

dana nastale promene (član 12. stav 6);

5)  ne prijavi svaku promenu podataka Ministarstvu u roku od 15 dana

od dana nastale promene (član 18. stav 4);

6)  ne vodi vinarijsku evidenciju i ne čuva je na propisan način (član 20);

7)  ne  obeleži  svaki  sud  sa  širom,  vinom  i  drugim  proizvodima  u

rinfuznom  stanju  namenjen  za  proizvodnju,  skladištenje (čuvanje)  i

odležavanje  vina,  kao  i  sud  sa  širom,  vinom  i  drugim  proizvodima  sa

nedostatkom (član 21. st. 1. i 2);

8)  stavi  širu,  vino  i  drugi  proizvod  u  promet,  ako  nije  otklonio

nedostatke (član 21. stav 3);

9)  vrši obogaćivanje kljuka ili šire bez prisustva poljoprivrednog

inspektora (član 23. stav 4);

10)  vrši mešanje grožđa, kljuka, šire, vina, odnosno drugih proizvoda

suprotno odredbi člana 25. stav 1. ovog zakona;

11)  vino  i  druge  proizvode  pakuje  i  deklariše  suprotno  propisima

kojima se uređuje njihov kvalitet (član 30. stav 1);

12)  vino sa geografskim poreklom ne obeleži evidencionom markicom (član 31. stav 1);

13)  ne  vrati  oštećene  i  neiskorišćene  evidencione  markice

Ministarstvu (član 32. stav 2);

14)  stono vino koje  je proizvedeno od sopstvenog  grožđa nudi krajnjem

potrošaču  u  rinfuzi  van  sopstvene  vinarije  gde  je  proizvedeno  dato  vino (član 46. stav 2);

15)  transport grožđa u prometu ne prati otpremnica (član 47. stav 1);- 31 –

16)  grožđe, vino i druge proizvode  transportuje, skladišti i prodaje

suprotno odredbi člana 48. ovog zakona;

17)  vino  sa  geografskim  poreklom,  odnosno  vino  sa  dodatnom

tradicionalnom  oznakom „mlado”  vino  stavi  u  promet  suprotno  odredbama

člana 49. ovog zakona;

18)  pri  izvozu  grožđa,  vina  i  drugih  proizvoda  postupi  suprotno

odredbama člana 53. ovog zakona.

Prekršaji za fizičko lice

Član 68.

Novčanom  kaznom  od 5.000  do 50.000  dinara  kazniće  se  za  prekršaj fizičko lice, ako:

1)  se  bavi  proizvodnjom  i  preradom  grožđa,  šire,  vina  i  drugih

proizvoda od grožđa, šire i vina koje nije za sopstvene potrebe (član 4. stav 1);

2)  grožđe proizvodi od sorti vinove loze koje nisu dozvoljene (član stav 2);

3)  u  proizvodnji  grožđa  ne  postupi  u  skladu  sa  odredbom  člana 10. stav 3. ovog zakona;

4)  u proizvodnji  grožđa ne postupa na način da  sačuva sve prirodne

karakteristike grožđa (član 10. stav 5);

5)  se bavi  proizvodnjom  grožđa  namenjeno  prometu,  a  nije  upisano  u

Vinogradarski registar (član 11. stav 3);

6)  ne  prijavi  promenu  podataka Ministarstvu  u  roku  od 15  dana  od

dana nastale promene (član 12. stav 6);

7)  transport grožđa u prometu ne prati otpremnica (član 47. stav 1);

8)  grožđe  transportuje,  skladišti i prodaje  suprotno odredbi članaovog zakona.

  1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za usklađivanje pravnog, odnosno fizičkog lica i preduzetnika

Član 69.

Pravno  lice  i  preduzetnik  koji  se  bavi  proizvodnjom  grožđa,  šire,

vina  i  drugih  proizvoda,  odnosno  fizičko  lice  koje  se  bavi  proizvodnjom

grožđa dužno  je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama ovog zakona u roku

od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači koji do dana stupanja na snagu ovog zakona proizvode vino

sa geografskim poreklom u okviru drugog vinogradarskog područja u odnosu na

vinogradarsko  područje  gde  se  proizvodi  grožđe  namenjeno  proizvodnji  tog

vina, mogu takva vina da označavaju sa priznatom oznakom geografskog porekla

tog vinogradarskog područja do 2020. godine.- 32 –

Član 70.

Proizvođači koji su stekli status ovlašćenog korisnika imena porekla,

odnosno  geografske  oznake  u  skladu  sa  Zakonom  o  oznakama  geografskog

porekla („Službeni  list  SCG”,  broj 20/06)  zadržavaju  ovaj  status  do  isteka

njegovog  trajanja  koje  je  upisano  u  Registar  ovlašćenih  korisnika  imena

porekla, odnosno Registar ovlašćenih korisnika geografskih oznaka.

Odredbe  ovog  zakona  primenjivaće  se  i  na  prijave  imena  porekla,

odnosno geografske oznake za vina sa geografskim poreklom, podnete do dana

stupanja na snagu ovog zakona, a po kojima upravni postupak nije okončan.

Primena podzakonskih akata

Član 71.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se:

1)  Pravilnik o rejonizaciji vinogradarstva („Službeni glasnik SRS”, broj 54/90);

2)  Pravilnik o zaštiti geografskog porekla vina i rakije („Službeni

glasnik SRS”, br. 23/80 i 30/80-ispravka) i

3)  Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino („Službeni list

SRJ”, br. 54/99, 39/02 i „Službeni list SCG”, broj 56/03).

Prestanak važenja ranijih zakona

Član 72.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o

vinu i rakiji („Službeni  glasnik RS”, br. 70/94, 13/02-SUS i 101/05-dr.zakon)

kojima se uređuje vino.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primenjuju odredbe

Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni list SCG”, broj 20/06) koje

se  odnose  na  uređivanje  označavanja  vina  sa  geografskim  poreklom,  osim

odredaba  kojima  se  uređuje  međunarodna  registracija  oznaka  geografskog

porekla vina.

Stupanje na snagu

Član 73.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u

„Službenom glasniku Republike Srbije”.


Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
zakon
126
https://pedja.online

Ljubitelj vina sa željom da ispromoviše vinarije i vinske podrume kroz jedinstven portal. Sommelier u pokušaju. Po struci IT inženjer, front-end developer, SEO i marketing analist. Growth Hacker. Vlasnik agencije za IT konsalting. Digitalni kreativac zaljubljen u vinski svet.

Comments are closed.

Menu Title